Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
Laboratorije
Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu  
Laboratorija za ispitivanje prehrambenih proizvoda Laboratorija za ambalažu i pakovanje
termo

Aktuelno

- Dana 23.11.2015. Laboratorija za ambalažu i pakovanje je uspešno,
BEZ NEUSAGLAŠENOSTI, prošlla
treće redovno nadzorno ocenjivanje
od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS-a).

- Dana 29.10.2014. Laboratorija za ambalažu i pakovanje je uspešno, BEZ NEUSAGLAŠENOSTI, prošlla drugo redovno nadzorno ocenjivanje od strane Akreditacionog tela Srbije
(ATS-a).

- U najnovijem broju prestižnog časopisa Industrija, predstavljena je Laboratorija za ambalažu i pakovanje Tehnološkog fakulteta. Ceo tekst možete pogledati ovde

- Marta 2014.godine LABORATORIJA je dobila rešenje o IMENOVANJU TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI za plastične kese sa kriterijumima za oksidacionu razgradnjiu i biorazgradnju i upisana je u Registar Imenovanih tela

- Dana 01.11.2013. godine, obavljeno je prvo redovno nadzorno ocenjivanje od strane ATS-a, tokom kojeg nisu utvrđene neusaglašenosti, te je potvrđena akreditacija LABORATORIJE.

kvadrat1 Laboratorija
za ambalažu i pakovanje


memorandum

LABORATORIJA, kao prva i jedina na Balkanu, bavi se ispitivanjima metalnih, staklenih, papirnih, plastičnih i kombinovanih ambalažnih materijala i ambalaže, ispitivanjima predmeta opšte upotrebe (ambalaže) za potrebe prehrambene industrije, industrije ambalažnih materijala i ambalaže, tržišne i sanitarne Inspekcije, kao i provere karakteristika uzoraka za potrebe nagradnih ocenjivanja, i to prema odgovarajućim standardima i zakonima.
Od 2012. godine LABORATORIJA vrši i ispitivanje biorazgradivosti plastičnih kesa prema odgovarajućem Pravilniku.

O  LABORATORIJI
Iz potrebe za boljim poznavanjem primene ambalažnih materijala i definisanja karakteristika kvaliteta ambalažnih materijala i ambalaže davne 1971. godine osnovana je Laboratorija za ambalažu i pakovanje u Novom Sadu.Prof. dr Milivoje Curaković bio je osnivač i prvi Rukovodilac Laboratorije. Dugi niz godina LABORATORIJA je radila u sastavu: Prof. dr Milivoje Curaković, prof. dr Jasna Gvozdenović, prof.dr Ivan Vujković, prof. dr Vera Lazić, Sava Popov i Branislav Jekić.
LABORATORIJA se kadrovski osposobljavala, materijalno opremala i stručno osposobljavala sa željom da svojim korisnicima obezbedi maksimalnu pouzdanost, pravovremenost i poverljivost usluga laboratorijskih ispitivanja ambalažnih materijala i ambalaže, opravda i sačuva ugled i poverenje stečeno tokom duge tradicije rada LABORATORIJE. LABORATORIJA je 1996. godine prvi put akreditovana po standardu JUS EN 45001-45002 pod brojem YUAL 017 (Rešenje o akreditaciji). U periodu od 2003. – 2011. godine, LABORATORIJOM rukovodi prof. dr Jasna Gvozdenović, a od 2011.godineprof. dr Vera Lazić. Danas, LABORATORIJA posluje u sastavu: prof. dr Vera Lazić Rukovidilac LABORATORIJE, dr Senka Popović Rukovodilac kvaliteta, Nevena Hromiš, dipl. inž i Danijela Šuput, dipi. Inž koordinatori poslova, a tehnički saradnici Sava Popov i Branislav Jekić.
Od 1996. godine, LABORATORIJA redovno prolazi provere i reakreditacije po sistemu JUS ISO 17025: 2001, odnosno SRPS ISO 17025:2006, od strane JUAT-a, odnosno ATS-a, što svedoči i aktuelni Sertifikat o akreditaciji, akreditacioni broj 01-067 iz 2013. godne.

DELATNOST
LABORATORIJA se bavi, pored naučno-istraživačkog rada, naučno-nastavnog rada i transferom znanja, ispitivanjima metalnih, staklenih, papirnih, plastičnih i kombinovanih ambalažnih materijala i ambalaže, ispitivanjima predmeta opšte upotrebe (ambalaže) za potrebe prehrambene industrije, industrije ambalažnih materijala i ambalaže, tržišne i sanitarne Inspekcije, specijalne namene (vojska), materijalne rezerve, kao i provere karakteristika uzoraka za potrebe nagradnih ocenjivanja, i to prema odgovarajućim standardima i Zakonu o bezbednosti hrane, Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe, Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu, Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet, kao i prema Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, o ocenjivanju usaglašenosti i uslovima koje mora da ispuni imenovano telo.
Kao prva i jedina na Balkanu, LABORATORIJA ima dugogodišnju uspešnu saradnju sa fabrikama za proizvodnju ambalažnih materijala i ambalaže, kao i korisnicima ambalaže - prehrambenom, hemijskom, farmaceutskom industrijom i industrijom stočne hrane, kao i odgovarajućim naučnim i državnim institucijama sa ciljem da unapredi postojeće procese, koordinira istraživanja u datoj oblasti i ubrza primenu naučnih dostignuća u praksi. LABORATORIJA je 2011. godine, kroz projekat Fonda za zaštitu životne sredine, obezbedila savremenu opremu kojom se može dokazati razgradivost plastičnih kesa u skladu sa usvojenim Standardima i navedenom Pravlniku. Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je posetio fakultet I simbolično pustio opremu u rad.
Od 2012. godine LABORATORIJA vrši i ispitivanje biorazgradivosti plastičnih kesa prema navedenom Pravilniku. LABORATORIJA je podnela zahtev za imenovanje, a po okončanju tog postupka, LABORATORIJA će biti Imanovano telo za vršenje analiza biorazgradivosti.
LABORATORIJA organizuje obuke kadra iz industrije, kao i seminare o ambalažnim materijalima, ambalaži i pakovanju. Pruža tehničku, stručnu pomoć i inženjering industriji ambalažnih materijala i ambalaže, kao i njihovim korisnicima. Pored toga, brojni naučni radovi saopšteni na domaćim i inostranim savetovanjima, kongresima i objavljeni u monogarfijama i časopisima, ukazuju na renome stručnjaka koji rade na specifičnim poslovima karakterizacije i razvoja različitih ambalažnih materijala i ambalaže.

OBIM ISPITIVANJA 
LABORATORIJA obavlja sledeće vrste ispitivanja: vizuelna, senzorska, dimenzionalna, fizička, hemijska, mehanička i strukturna ambalažnih materijala i ambalaže od metala, stakla, papira/kartona, plastike, višeslojnih i kombinovanih materijala, kao i ispitivanja biorazgradivosti plastičnih kesa.
Obim akreditacije LABORATORIJE dostupan je ovde.

OPREMA
LABORATORIJA je opremljena odgovarajućom specirfičnom opremom za ispitivanja i razvoj ambalažnih materijala i ambalaže, koja se redovno održava i etalnonira u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 17025:2006.

Od 2012.godine LABORATORIJA vrši ispitivanja biorazgradivosti plastičnih kesa tregerica. Marta 2014.godine LABORATORIJA je dobila rešenje o IMENOVANJU TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI za plastične kese sa kriterijumima za oksidacionu razgradnjiu i biorazgradnju i upisana je u Registar Imenovanih tela

Zahtev za ispitivanje (opšti) - word
Zahtev za ispitivanje biorazgradivost - word


Naziv:
Univerzitet u Novom Sadu - Tehnološki fakultet
Katedra za tehnologije konzervisane hrane
LABORATORIJA za ambalažu i pakovanje

Pravna identifikacija:
LABORATORIJA za ambalaže i pakovanja je u sastavu Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, registrovanog kao nastavno-naučna ustanova.

Rukovodilac LABORATORIJE: Prof. dr Vera Lazić - CV, kontakt i reference
Rukovodilac kvaliteta: dr Senka Popović - CV, kontakt i reference
Ovlašćeno lice:
Prof. dr Vera Lazić - CV, kontakt i reference

Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/